Rambler's Top100Astronet    
  ïî òåêñòàì   ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì   â ãëîññàðèè   ïî ñàéòàì   ïåðåâîä   ïî êàòàëîãó
 

Àíãëî-Ðóññêî-Àíãëèéñêèé Àñòðîíîìè÷åñêèé Ñëîâàðü

  Òåðìèíû   |   Ôðàçû   |   Âåðòèêàëüíûé ñïèñîê Πñëîâàðå
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ý | Þ | ß 


180 ôðàç íà áóêâó "W"

• wagging vibration
• wall
• wane
• waning
• waning half moon
• waning moon
• wanted signal
• water-cell absorption
• water-flow pyrheliometer
• water-stir pyrheliometer
• water vapor
• water-vapor absorption
• watery moisture
• wave
• wave aberration
• wave analyzer
• waveband
• wave band
• wave equation
• waveform
• wave form
• waveform monitor
• wave frequency
• wavefront
• wave front
• wave function
• waveguide
• wave guide
• wavelength
• wave length
• wavelength band
• wavelength of operation
• wavelength range
• wavelength scale
• wavelength shift
• wave-mechanical perturbation theory
• wave mechanics
• wavemeter
• wave model
• wave motion
• wave nature
• wave noise
• wave number
• wave plate
• wave refraction
• wave resistance
• wave scattering
• wave spectrum
• wave train
• wave zone
• wax
• waxing
• waxing half moon
• weak field
• weak line
• weak radio star
• weak source
• weather conditions
• weather effects
• weather satellite
• Weber-Fechner law
• wedge
• wedge colorimeter
• wedged exposure
• wedge photometer
• weight
• weighted mean
• weight function
• weightlessness
• weight number
• weight of observation
• well capacity
• well-corrected field
• well-instrumented telescope
• Werner bands
• west
• Westerbork observatory
• western elongation
• western limb
• western quadrature
• western spot
• west limb
• west point
• wheel
• whirl
• whirlpool
• whistler
• white dwarf
• white dwarf star
• white light
• white-light corona
• white-light observations
• white noise
• white star
• whole-sky coverage
• wide-angle
• wide-angle camera
• wide-angle lens
• wide-angle objective
• wide-angle scattering
• wide-angle telescope
• wide-band
• wide-band amplifier
• wide-band feed
• wide band filter
• wide-band filter
• wide band photometry
• wide-band photometry
• wide-band receiver
• wide double
• wide-field
• wide field eyepiece
• wide field telescope
• wide-field telescope
• wide filter
• widener
• wide-range
• wide-range equipment
• wide slit spectrograph
• Widmanstaetten figures
• Widmanstaettian figures
• width
• Wiener filter
• Wien's law
• Wiens's displacement law
• Wigner-Witmer correlation rule
• William Herschel telescope
• Willstrop three-mirror camera
• Wilson cloud chamber
• Wilson effect
• wind
• wind load
• wind loading
• window
• wind screen
• wing
• winter
• winter solstice
• wire
• wire grid polarizer
• wire interval
• wireless compass
• wireless receiver
• wire mesh
• wire screen
• Wise observatory
• within the uncertainty
• with the naked eye
• WIYN observatory
• W.M. Keck observatory
• Wodsworth mounting
• Wolf number
• Wolf-Rayet star
• Wolf relative number
• Wollaston prism
• Wolter telescope
• Wood's anomaly
• Wood's resonance series
• work
• work function
• working area
• working floor
• working frequency
• world
• world line
• world-line
• world model
• world-picture
• world-wide disturbance
• worm
• worm-and-worm wheel
• worm and worm-wheel drive
• worm gear
• worm-gear reducer
• worm wheel
• worm-wheel system
• Wright telescope
• W Ursae Majoris star
• wye
• Wyoming observatory

Àñòðîíåò | Íàó÷íàÿ ñåòü | ÃÀÈØ ÌÃÓ | Ïîèñê ïî ÌÃÓ | Î ïðîåêòå | Àâòîðàì

Êîììåíòàðèè, âîïðîñû? Ïèøèòå: info@astronet.ru èëè ñþäà

Rambler's Top100 ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ